Disclaimer

Bepalingen vooraf

Onder website wordt verstaan alle webpagina's waarvan de bestanden zijn opgeslagen op de webruimte van de domein www.fransfaber.nl en met insluiting van voorgenoemde (indirect) gehyperlinkt zijn vanaf de hoofdpagina's, met de inachtneming dat deze webpagina's voldoen aan het criterium genoemd in "bepalingen vooraf";
Webpagina is elke pagina van deze website waarop afbeeldingen zijn geplaatst;
Onder gebruik(en) van deze site wordt verstaan: (in)laden, inloggen, opvragen, bekijken, raadplegen. Zonder uitsluitsel van en beperking tot bovengenoemde voorbeelden; Gebruiker: natuurlijke en/of rechtspersoon die de pagina gebruikt; Schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook; De onderneming: Atelier de Frije Wyn KVK 57474567. 

Misbruik: onder misbruik wordt verstaan misbruik van de website: het is niet toegestaan (delen van) de website te kopiëren mits voor eigen particulier gebruik, een aangepaste versie van de website, waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat dit met het doel gedaan is om het bedrijf schade toe te brengen, onder een ander domein online te plaatsen, e-mail adressen of andere contactgegevens van de website af te nemen om hiermee misbruik te plegen, zoals: spam, reclametelefoontjes, spit & spatter. Elke andere vorm van misbruik die hierboven niet is beschreven of aangeduid met een voorbeeld, maar waarvan beschrijvingen te vinden zijn in de Nederlandse wet;
Disclaimer Website Bij het gebruik van deze website stemt u in met deze disclaimer. Elk hieronder genoemd punt is van toepassing op de website; Frans Faber en/of Atelier De Frije Wyn draagt er zorg voor om de inhoud van de website regelmatig bij te werken of toevoegingen hieraan te maken. Desalniettemin is Frans Faber en/of Atelier De Frije Wyn niet aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden inhoud;
Frans Faber en/of Atelier De Frije Wyn  staat er niet garant of waarborg voor of de aangeboden inhoud deugdelijk of geschikt voor een bepaald doel is;
Frans Faber en/of Atelier De Frije Wyn  is niet aansprakelijkheid voor schade:
  • a. Toegebracht door de website
  • b. Voortvloeiend uit het gebruik van de website
  • c. In enig ander opzicht verband houdend met (het gebruik van) de website d. Voortkomend uit de onmogelijkheid (een van de webpagina's van) de website te kunnen raadplegen.
Ook is Frans Faber en/of Atelier De Frije Wyn gevrijwaard van aanspraken in geval van dreigende schade;
Frans Faber en/of Atelier De Frije Wyn  behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment inhoud te wijzigen op, toe te voegen aan of te verwijderen van de website;
Frans Faber en/of Atelier De Frije Wyn behoudt zich het recht voor de website zonder kennisgeving vooraf en zonder verdere aanspraken in zijn geheel te beëindigen. Ook is Frans Faber en/of Atelier De Frije Wyn niet aansprakelijk voor gevolgen (schade) als gevolg van het beëindigen van de website;
Frans Faber en/of Atelier De Frije Wyn  is niet verantwoordelijk voor websites en bestanden gekoppeld aan externe hyperlinks;
Frans Faber en/of Atelier De Frije Wyn  behoudt zich het recht om zonder kennisgeving u de toegang tot de website en de daarop aangeboden diensten te ontzeggen;
Tijdens uw bezoek aan de website worden algemene gegevens van uw computer in log-bestanden opgeslagen. In eerste instantie zijn deze bedoeld voor statistieken. Echter in geval van misbruik kunnen deze gebruikt worden om uw bezoeken aan de site te monitoren of u de toegang tot de website te ontzeggen De gebruiker vrijwaart Frans Faber en/of Atelier De Frije Wyn  van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen en de kosten daarvan die ontstaan zijn als gevolg van het gebruik of het misbruik van de website of inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook;