Grafiek: drogenaald

souvenir de Normandie 345x153mm
omsjen 147x299mm
ús nutebeam 205x150mm
achterdykje 102x310mm
de âld geul 102x310mm
'in memoriam' dr. naald-mezzotint 60x160mm
in opdracht
kij op 'e dyk 100x172mm
Tsjerkebuorren 118x200mm
Piaam 90x130mm
Damsterdaip 202x127mm
buike (buitje) 120x252mm
jump 172x200mm
merje mei fole 130x202mm
courbette 175x222mm
pure air and fire 240x150mm
drypoint
amazône 2de staat 175x223mm
wyt hynder 200x67mm
fokdei 94x242mm
strandoefening 2e staat. 200x400mm
in opdracht
stoarmstynke 120x195mm
werhinne? 3luik
betsjoening II 195x120mm
beugelbekje 146x107mm
Groot Wetsinge 80x173mm
snie 80x20mm
deidream I 253x197mm
deidream II 257x200mm
Skuzum 90x232mm
dunen 2de staat
'have I told you lately' 222x150mm
ka en katsje. 124x200mm
mezzotint en drogenaald
wylde swannen boppe de waard. 90x307mm
mezzotint en drogenaald
sûch oan see 145x320mm
spultsje by Murns. 174x212mm
romte 72x222mm
famke 150x120mm
Ewsum 65x200mm
fiskersfolk 150x210mm
spegelspultsje 194x120mm
tiidspegel 110x118mm
hopplahopp. drieluik 60x180mm